Điều Thứ Nhì: Phẩm CHƯỞNG PHÁP và quyền hạn.
ID026047 - Tiết : Điều Thứ Nhì: Phẩm CHƯỞNG PHÁP và quyền hạn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương I: Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Nhì: Phẩm CHƯỞNG PHÁP và quyền hạn.

  • Kế đó có ba vị CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Nho, Thích, Đạo.
  • Ba vị ấy có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc của Giáo Tông truyền xuống, hoặc của Đầu Sư dâng lên. Như hai đàng chẳng thuận thì phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Đài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại.
  • Ba vị ấy có quyền xem xét Kinh Điển trước khi phổ thông; như có Kinh Luật chi làm cho bại phong hóa thì ba vị ấy phải truất bỏ chẳng cho xuất bản.
  • Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi Luật mới đặng thi hành.
  • Chưởng Pháp phải can gián sửa lỗi của Giáo Tông; nếu cả ba thấy lẽ vô đạo của Giáo Tông, có quyền đem đơn kiện nơi Tòa Thánh.