Điều Thứ Ba: Phẩm ĐẦU SƯ và quyền hạn.
ID026048 - Tiết : Điều Thứ Ba: Phẩm ĐẦU SƯ và quyền hạn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương I: Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Ba: Phẩm ĐẦU SƯ và quyền hạn.

  • Ba vị ĐẦU SƯ của ba phái có quyền cai trị phần Đạo và phần Đời của tín đồ.
  • Ba vị ấy đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn. Ba vị ấy phải tuân mạng lịnh Giáo Tông truyền dạy. Như khoản Luật Lệ nào nghịch với sự sinh hoạt của nhơn sanh thì ba vị ấy được nài xin hủy bỏ.
  • Như Luật Lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng thì Luật Lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông; Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại.
  • Ba vị có ấn riêng nhau; mỗi tờ giấy chi chi phải có đủ ba ấn mới thi hành.