Điều Thứ Tư: Phẩm PHỐI SƯ và quyền hạn.
ID026049 - Tiết : Điều Thứ Tư: Phẩm PHỐI SƯ và quyền hạn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương I: Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Tư: Phẩm PHỐI SƯ và quyền hạn.

  • Ba mươi sáu vị PHỐI SƯ, chia ra mỗi phái là 12 vị. Trong ấy có ba vị CHÁNH PHỐI SƯ.
  • Ba vị ấy đặng thế quyền cho Đầu Sư mà hành sự song chẳng quyền cầu phá luật lệ.