Điều Thứ Năm: Phẩm GIÁO SƯ và quyền hạn.
ID026050 - Tiết : Điều Thứ Năm: Phẩm GIÁO SƯ và quyền hạn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương I: Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Năm: Phẩm GIÁO SƯ và quyền hạn.

  • GIÁO SƯ có 72 người, trong mỗi phái có 24 người. Giáo Sư là người để dạy dỗ chư tín đồ trong đường Đạo và đường Đời.
  • Buộc Giáo Sư lo lắng cho chư tín đồ như anh ruột lo cho em.
  • Giáo Sư cầm sổ bộ của cả tín đồ, phải chăm nom về sự tang hôn của mỗi người.
  • Như tại châu thành lớn, Giáo Sư được quyền cai quản và cúng tế Thầy như thể Đầu Sư và Phối Sư.
  • Giáo Sư đặng quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại nhơn sanh hay là cầu chế giảm Luật Lệ ấy.
  • Giáo Sư phải thân cận với tín đồ như anh em một nhà cần lo giúp đỡ.