Điều Thứ Sáu: Phẩm GIÁO HỮU và quyền hạn.
ID026051 - Tiết : Điều Thứ Sáu: Phẩm GIÁO HỮU và quyền hạn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương I: Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Sáu: Phẩm GIÁO HỮU và quyền hạn.

  • GIÁO HỮU là người để phổ thông chơn đạo của Thầy, đặng quyền xin chế giảm Luật Lệ đạo, đặng phép hành lễ khi làm chủ mấy cái chùa nơi mấy tỉnh nhỏ. Có 3.000 Giáo Hữu, mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt.