Điều Thứ Bảy: Phẩm LỄ SANH và quyền hạn.
ID026052 - Tiết : Điều Thứ Bảy: Phẩm LỄ SANH và quyền hạn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương I: Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Bảy: Phẩm LỄ SANH và quyền hạn.

  • LỄ SANH là người có hạnh, lựa chọn trong chư tín đồ mà hành lễ.
  • Lễ Sanh đặng quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ.
  • Phải vào hàng Lễ Sanh rồi mới mong bước qua hàng Chức Sắc.

Luật lệ lập Hội Thánh này vì chiếu theo Thánh Ngôn mà đem ra.