Điều Thứ Tám: Luật công cử.
ID026053 - Tiết : Điều Thứ Tám: Luật công cử. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương I: Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Tám: Luật công cử.

  • Đầu Sư muốn lên Chưởng Pháp thì nhờ ba vị công cử nhau.
  • Phối Sư muốn lên Đầu Sư thì nhờ 36 vị công cử lên.
  • Giáo Sư muốn lên Phối Sư thì nhờ 72 vị công cử nhau.
  • Giáo Hữu muốn lên Giáo Sư thì nhờ 3.000 vị xúm nhau công cử.
  • Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu thì nhờ cả Lễ Sanh xúm nhau công cử.
  • Ngôi Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Đầu Sư tranh đặng, song phải chịu toàn tín đồ công cử mới đặng.
  • Kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.

Luật lệ lập Hội Thánh này vì chiếu theo Thánh Ngôn mà đem ra.