Chương II: Về người giữ đạo
ID026054 - Chương : Chương II: Về người giữ đạo 🖶 Print this Chương
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

 

Điều Thứ Chín: Điều lệ nhập môn.

  • Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong Họ. Hai người tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý.

 

Điều Thứ Mười: Điều kiện cho người mới vào Đạo.

  • Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới vô Đạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng giữa đại điện thề liền.
  • Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật Pháp của Đại Đạo truyền ra.

 

Điều Thứ Mười Một: Lễ cúng khai đàn cho ngưòi mới vào Đạo.

  • Người làm đầu trong Họ hay là Chức Sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn thần an vị cho người mới vào Đạo.

 

Điều Thứ Mười Hai: Thứ bực của hàng Tín Đồ.

Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong hàng tín đồ có hai bực:

  1. Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường, song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 họăc 10 ngày trong tháng, phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Đại Đạo truyền bá. Bực này gọi là người giữ Đạo mà thôi; vào phẩm hạ thừa.
  2. Một bực đã giữ trường trai, giái sát và tứ đại điều qui, gọi là vào phẩm thượng thừa.

 

Điều Thứ Mười Ba: Điều kiện được thọ truyền Bửư Pháp.

  • Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện Đạo.

 

Điều Thứ Mười Bốn: Điều kiện để trở thành Chức Sắc.

  • Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo Hữu sắp lên, phải chọn trong bực người thượng thừa mà thôi.

 

Điều Thứ Mười Lăm: Qui định của Tín Đồ bực thượng thừa.

  • Bực thượng thừa theo Đại Đạo buộc phải để râu, tóc. Ăn mặc thường. Phải dùng toàn đồ vải trắng, hoặc màu theo phái mình, song phải tùy tiện chẳng nên xa xí.