Điều Thứ Chín: Điều lệ nhập môn.
ID026055 - Tiết : Điều Thứ Chín: Điều lệ nhập môn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương II: Về người giữ đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Chín: Điều lệ nhập môn.

  • Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong Họ. Hai người tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý.