Điều Thứ Mười Một: Lễ cúng khai đàn cho ngưòi mới vào Đạo.
ID026057 - Tiết : Điều Thứ Mười Một: Lễ cúng khai đàn cho ngưòi mới vào Đạo. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương II: Về người giữ đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Một: Lễ cúng khai đàn cho ngưòi mới vào Đạo.

  • Người làm đầu trong Họ hay là Chức Sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn thần an vị cho người mới vào Đạo.