Điều Thứ Mười Ba: Điều kiện được thọ truyền Bửư Pháp.
ID026059 - Tiết : Điều Thứ Mười Ba: Điều kiện được thọ truyền Bửư Pháp. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương II: Về người giữ đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Ba: Điều kiện được thọ truyền Bửư Pháp.

  • Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện Đạo.