Điều Thứ Mười Bốn: Điều kiện để trở thành Chức Sắc.
ID026060 - Tiết : Điều Thứ Mười Bốn: Điều kiện để trở thành Chức Sắc. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương II: Về người giữ đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Bốn: Điều kiện để trở thành Chức Sắc.

  • Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo Hữu sắp lên, phải chọn trong bực người thượng thừa mà thôi.