Điều Thứ Mười Lăm: Qui định của Tín Đồ bực thượng thừa.
ID026061 - Tiết : Điều Thứ Mười Lăm: Qui định của Tín Đồ bực thượng thừa. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương II: Về người giữ đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Lăm: Qui định của Tín Đồ bực thượng thừa.

  • Bực thượng thừa theo Đại Đạo buộc phải để râu, tóc. Ăn mặc thường. Phải dùng toàn đồ vải trắng, hoặc màu theo phái mình, song phải tùy tiện chẳng nên xa xí.