Điều Thứ Mười Bảy: Thẩm quyền cho phép lập Họ.
ID026064 - Tiết : Điều Thứ Mười Bảy: Thẩm quyền cho phép lập Họ. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương III: Về việc lập họ
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Bảy: Thẩm quyền cho phép lập Họ.

  • Sự lập Họ phải có phép Đức Giáo Tông và phải do nơi quyền người.