Điều Thứ Mười Tám: Bổn phận của Tín Đồ trong họ Đạo.
ID026065 - Tiết : Điều Thứ Mười Tám: Bổn phận của Tín Đồ trong họ Đạo. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương III: Về việc lập họ
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Tám: Bổn phận của Tín Đồ trong họ Đạo.

  • Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh của Chức Sắc làm đầu trong Họ, nhứt nhứt phải do nơi người, chẳng đặng tự chuyên mà trái Đạo.