Điều Thứ Mười Chín: Bổn phận của Tín Đồ trong những ngày Sóc Vọng.
ID026066 - Tiết : Điều Thứ Mười Chín: Bổn phận của Tín Đồ trong những ngày Sóc Vọng. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương III: Về việc lập họ
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Chín: Bổn phận của Tín Đồ trong những ngày Sóc Vọng.

  • Một tháng hai ngày Sóc Vọng, bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ ra ai có việc được chế.