Điều Thứ Hai Mươi: Cúng Tứ Thời tại Thánh Thất.
ID026067 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi: Cúng Tứ Thời tại Thánh Thất. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương III: Về việc lập họ
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi: Cúng Tứ Thời tại Thánh Thất.

  • Chức Sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày phải làm tiểu lễ bốn lần theo Tứ Thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi Thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối và 12 giờ khuya.
  • Đổ một hồi chuông trước khi hành lễ. Trong mấy Thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý.