Điều Thứ Hai Mươi Hai: Về tứ đại điều qui
ID026071 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Hai: Về tứ đại điều qui 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương V: Về tứ đại điều qui
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Hai: Về tứ đại điều qui

  • Buộc phải trau giồi đức hạnh giữ theo tứ đại điều qui là:
    1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt.
    2. Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên Đạo. Đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.
    3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.
    4. Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau.
  • Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới. Đừng cậy quyền mà yểm tài người.