Chương VI: Về giáo huấn
ID026072 - Chương : Chương VI: Về giáo huấn 🖶 Print this Chương
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

 

Điều Thứ Hai Mươi Ba: Lập Học Đường.

  • Trong Đạo sẽ lập trường để dạy chữ và dạy Đạo.

 

Điều Thứ Hai Mươi Bốn: Nội qui chương trình giảng dạy.

  • Cách dạy và các việc sắp đặt trong trường sẽ có lập thể lệ riêng.

 

Điều Thứ Hai Mươi Lăm: Sở dụng của giấy tốt nghiệp.

  • Sau những người có giấy Tốt Nghiệp của nhà trường cho mới được dự cử vào hàng Chức Sắc trong Đạo.