Điều Thứ Hai Mươi Ba: Lập Học Đường.
ID026073 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Ba: Lập Học Đường. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VI: Về giáo huấn
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Ba: Lập Học Đường.

  • Trong Đạo sẽ lập trường để dạy chữ và dạy Đạo.