Điều Thứ Hai Mươi Bốn: Nội qui chương trình giảng dạy.
ID026074 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Bốn: Nội qui chương trình giảng dạy. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VI: Về giáo huấn
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Bốn: Nội qui chương trình giảng dạy.

  • Cách dạy và các việc sắp đặt trong trường sẽ có lập thể lệ riêng.