Điều Thứ Hai Mươi Lăm: Sở dụng của giấy tốt nghiệp.
ID026075 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Lăm: Sở dụng của giấy tốt nghiệp. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VI: Về giáo huấn
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Lăm: Sở dụng của giấy tốt nghiệp.

  • Sau những người có giấy Tốt Nghiệp của nhà trường cho mới được dự cử vào hàng Chức Sắc trong Đạo.