Chương VII: Về hình phạt
ID026076 - Chương : Chương VII: Về hình phạt 🖶 Print this Chương
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

 

Điều Thứ Hai Mươi Sáu: Phân xử Tín Đồ phạm tội nhẹ.

  • Trong bổn đạo ai có phạm luật pháp về mấy điều khoản nhẹ, thì về quyền người làm đầu trong Họ phân xử và đặng răn phạt quì hương tụng Kinh Sám Hối.

 

Điều Thứ Hai Mươi Bảy: Phân xử Tín Đồ phạm tội trọng hay tái phạm. Tổ chức và quyền hạn của Hội Công Đồng.

  • Như phạm tội trọng hay là tái phạm, thì phải đệ lên cho Hội Công Đồng phán đoán.
  • Hội ấy một vị Đầu Sư hay là Phối Sư phái mình làm đầu và có hai vị Chức Sắc hai phái kia nghị án. Hội nầy được quyền trục xuất.

 

Điều Thứ Hai Mươi Tám: Phân giải Tín Đồ trong họ Đạo.

  • Về đường đời bổn đạo có xích mích nhau, cũng phải đến cho người làm đầu trong Họ phân giải.

 

Điều Thứ Hai Mươi Chín: Phân xử Chức Sắc phạm pháp.

  • Chư Chưc Sắc, ai có phạm luật pháp trong đạo, thì đem trước Tòa Tam Giáo phân xử.

 

Điều Thứ Ba Mươi: Tổ chức của Tòa Tam Giáo.

  • Tòa Tam Giáo có Đức Giáo Tông làm đầu. Ba vị Chưởng Pháp nghị án. Vị Đầu Sư phái mình về phần dâng biểu buộc tội. Một chức sắc Hiệp Thiên Đài làm trạng sư.

 

Điều Thứ Ba Mươi Mốt: Quyền hạn của Tòa Tam Giáo.

  • Tòa này có quyền xử giáng cấp hay là trục xuất.