Điều Thứ Hai Mươi Sáu: Phân xử Tín Đồ phạm tội nhẹ.
ID026077 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Sáu: Phân xử Tín Đồ phạm tội nhẹ. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VII: Về hình phạt
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Sáu: Phân xử Tín Đồ phạm tội nhẹ.

  • Trong bổn đạo ai có phạm luật pháp về mấy điều khoản nhẹ, thì về quyền người làm đầu trong Họ phân xử và đặng răn phạt quì hương tụng Kinh Sám Hối.