Điều Thứ Hai Mươi Bảy: Phân xử Tín Đồ phạm tội trọng hay tái phạm. Công Đồng.
ID026078 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Bảy: Phân xử Tín Đồ phạm tội trọng hay tái phạm. Công Đồng. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VII: Về hình phạt
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Bảy: Phân xử Tín Đồ phạm tội trọng hay tái phạm. Tổ chức và quyền hạn của Hội Công Đồng.

  • Như phạm tội trọng hay là tái phạm, thì phải đệ lên cho Hội Công Đồng phán đoán.
  • Hội ấy một vị Đầu Sư hay là Phối Sư phái mình làm đầu và có hai vị Chức Sắc hai phái kia nghị án. Hội nầy được quyền trục xuất.