Điều Thứ Hai Mươi Tám: Phân giải Tín Đồ trong họ Đạo.
ID026079 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Tám: Phân giải Tín Đồ trong họ Đạo. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VII: Về hình phạt
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Tám: Phân giải Tín Đồ trong họ Đạo.

  • Về đường đời bổn đạo có xích mích nhau, cũng phải đến cho người làm đầu trong Họ phân giải.