Điều Thứ Hai Mươi Chín: Phân xử Chức Sắc phạm pháp.
ID026080 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Chín: Phân xử Chức Sắc phạm pháp. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VII: Về hình phạt
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Chín: Phân xử Chức Sắc phạm pháp.

  • Chư Chưc Sắc, ai có phạm luật pháp trong đạo, thì đem trước Tòa Tam Giáo phân xử.