Điều Thứ Ba Mươi: Tổ chức của Tòa Tam Giáo.
ID026081 - Tiết : Điều Thứ Ba Mươi: Tổ chức của Tòa Tam Giáo. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VII: Về hình phạt
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Ba Mươi: Tổ chức của Tòa Tam Giáo.

  • Tòa Tam Giáo có Đức Giáo Tông làm đầu. Ba vị Chưởng Pháp nghị án. Vị Đầu Sư phái mình về phần dâng biểu buộc tội. Một chức sắc Hiệp Thiên Đài làm trạng sư.