Điều Thứ Ba Mươi Mốt: Quyền hạn của Tòa Tam Giáo.
ID026082 - Tiết : Điều Thứ Ba Mươi Mốt: Quyền hạn của Tòa Tam Giáo. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VII: Về hình phạt
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Ba Mươi Mốt: Quyền hạn của Tòa Tam Giáo.

  • Tòa này có quyền xử giáng cấp hay là trục xuất.