Điều Thứ Ba Mươi Hai: Ban hành và triển hạn áp dụng Tân Luật.
ID026084 - Tiết : Điều Thứ Ba Mươi Hai: Ban hành và triển hạn áp dụng Tân Luật. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương VIII: Về việc ban hành luật pháp
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Ba Mươi Hai: Ban hành và triển hạn áp dụng Tân Luật.

  • Trong hạn 6 tháng, kể từ ngày ban hành luật pháp nầy chư tín đồ phải tuân y các điều lệ.

Ngoại trừ:

  1. Những người làm nghề nghiệp phạm nhằm luật cấm thì được kỳ hạn một năm phải giải nghệ.
  2. Những Chức Sắc chưa trường trai được kỳ hạn hai năm phải tập theo cho kịp.
  • Kỳ dư luật lệ Thầy canh cải phải tuân theo, còn bao nhiêu phải tùy cựu luật.