Phần Thế Luật
ID026085 - Phần : Phần Thế Luật 🖶 Print this Phần
Luật : Tân Luật

   

Điều Thứ Nhứt: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Thương yêu.

 • Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường Đạo và đường Đời.

 

Điều Thứ Hai: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Nhẫn nhịn và hòa thuận.

 • Nhập đạo rồi thì phải quên những việc oán thù nhau khi trước; phải tránh việc ganh ghét tranh đua và kiện cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều chi xích mích, phải vui nghe người làm đầu trong Họ phân giải.

 

Điều Thứ Ba: Giữ gìn Nhơn Đạo - Tam Cang Ngũ Thưởng & Tam Tùng Tứ Đức.

 • Phải giữ Tam Cang Ngũ Thường là nguồn cội của Nhơn Đạo; nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, nữ thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công, dung, ngôn, hạnh.

 

Điều Thứ Tư: Quan hệ giữa Tín Đồ và người ngoài Đời.

 • Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh ôn, lương, cung, khiêm, nhượng.

 

Điều Thứ Năm: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Giữ tình thân ái, tương tế.

 • Đối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái tình thù tạc với nhau, cho khắn khít cái dây liên lạc. Trong hàng tín đồ còn ở thế phải nhớ 2 dịp là tang và hôn.

 

Điều Thứ Sáu: Việc hôn nhơn - Chọn người hôn phối.

 • Việc hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn hôn trong người đồng đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.

 

Điều Thứ Bảy: Việc hôn nhơn - Bố cáo đính hôn.

 • Tám ngày trước lễ Sính, chủ hôn trai phải dán bố cáo nơi Thánh Thất sở tại cho trong bổn đạo hay, sau khỏi điều trắc trở.

 

Điều Thứ Tám: Việc hôn nhơn - Lễ chứng hôn.

 • Làm lễ Sính rồi hai đàn trai và gái phải đến Thánh Thất mà cầu lễ "Chứng Hôn".

 

Điều Thứ Chín: Việc hôn nhơn - Cưới hầu thiếp.

 • Cấm người trong Đạo, từ ngày ban hành luật này về sau, không được cưới hầu thiếp. Rủi có chích lẻ giữa đường thì được chấp nối.
 • Thảng như phụ nữ kia không con nối hậu thì Thầy cũng rộng cho đặng phép cưới thiếp song chính mình chánh thê đứng cưới mới đặng.

 

Điều Thứ Mười: Việc hôn nhơn - Ly hôn.

 • Trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với công cô, vợ chồng người đạo không được để bỏ nhau.

 

Điều Thứ Mười Một: Về ấu nhi - Cha mẹ đỡ đầu.

 • Con nít mới sanh phải chọn cha và mẹ đỡ đầu cho nó, phòng sau bảo hộ nó lúc rủi phải thân côi.

 

Điều Thứ Mười Hai: Về ấu nhi - Lễ Tắm Thánh.

 • Đứa con nít khi được một tháng sắp lên phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ "Tắm Thánh" và ghi vào bộ sanh của bổn đạo.

 

Điều Thứ Mười Ba: Về ấu nhi - Giáo dục.

 • Buộc cha mẹ con nít từ 6 tuổi, chí 12 tuổi phải cho con vào trường học chữ hay là học đạo.

 

Điều Thứ Mười Bốn: Việc tang chế - Tương tế giữa các Tín Đồ.

 • Trong bổn đạo xảy có người mãn phần qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp và chia buồn với tang chủ.
 • Mỗi Họ cũng nên lập một Nghĩa Địa riêng.

 

Điều Thứ Mười Lăm: Việc tang chế - Lễ Cầu Siêu.

 • Người làm đầu trong Họ, khi tang chủ mời, phải đến hiệp với chư tín đồ trong Họ, làm lễ Cầu Siêu cho vong linh theo Tân Luật và đưa xác đến mộ phần.

 

Điều Thứ Mười Sáu: Việc tang chế - Tổ chức tang lễ.

 • Trong việc tống chung, không nên xa xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, không nên đãi đằng rần rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu ai bi.

 

Điều Thứ Mười Bảy: Việc tang chế - Cúng tế.

 • Trong việc cúng tế vong linh không nên dùng hi sanh, dùng toàn đồ chay thì được phước hơn; không cấm lễ nhạc, song phải dùng lễ nhạc theo Tân Luật. Tang phục thì y như xưa.

 

Điều Thứ Mười Tám: Việc cầu siêu, tuần cửu Cửu, Tiểu tường và Đại tường.

 • Việc cầu siêu cho vong linh trong tuần cửu Cửu và đến lúc Tiểu, Đại tường, thì do nơi Thánh Thất sở tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu nguyện.

 

Điều Thứ Mười Chín: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Tương trợ khi hoạn nạn.

 • Một người trong đạo gặp tai nạn thình lình, thì bổn đạo trong Họ hãy tùy hỉ chung nhau, tư trợ cho qua lúc ngặt nghèo.

 

Điều Thứ Hai Mươi: Qui định nghề nghiệp, sinh kế của các Tín Đồ.

 • Kễ từ ngày ban hành luật này, người bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; chẳng được làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng được soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á phiện là vật độc làm cho giảm chất con người.
 • Người nào đã lầm lỡ rồi, hãy kiếm thế mà giải nghệ.

 

Điều Thứ Hai Mươi Mốt: Sinh hoạt của nguời Tín Đồ - Ăn mặc cần kiệm.

 • Người bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy phận tùy dươn, cũng nên dùng đồ vải bô và giảm bớt hàng lụa.

 

Điều Thứ Hai Mươi Hai: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Khuyên giải và khuyến dạy người phạm Thế Luật của Đạo.

 • Người nào trong đạo phạm một hay nhiều điều răn cấm trên đây, thì mấy người khác trong bổn đạo hay biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ cho người làm đầu trong Họ hay, cho người để lời khuyến dạy.

 

Điều Thứ Hai Mươi Ba: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Nhiều lần tái phạm Thế Luật của Đạo.

 • Nếu tái phạm hoặc không bỏ nết hư và nghiệp quấy thì phải trục xuất. Trong bổn đạo không ai đặng nhận nhìn là đạo hữu nữa.

 

Điều Thứ Hai Mươi Bốn: Hội Công Đồng phán xét những Tín Đồ nhiều lần phạm Luật.

 • Hội Công Đồng có Đầu Sư một phái làm đầu và hai chức sắc hai phái kia nghị sự phán đoán về hình trục xuất theo lời của người làm đầu trong Họ xin.

Lịnh này sẽ dán nơi Thánh Thất sở tại cho chư tín đồ rõ biết.