Điều Thứ Nhứt: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Thương yêu.
ID026087 - Tiết : Điều Thứ Nhứt: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Thương yêu. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Nhứt: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Thương yêu.

  • Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường Đạo và đường Đời.