Điều Thứ Hai: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Nhẫn nhịn và hòa thuận.
ID026088 - Tiết : Điều Thứ Hai: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Nhẫn nhịn và hòa thuận. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Nhẫn nhịn và hòa thuận.

  • Nhập đạo rồi thì phải quên những việc oán thù nhau khi trước; phải tránh việc ganh ghét tranh đua và kiện cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều chi xích mích, phải vui nghe người làm đầu trong Họ phân giải.