Điều Thứ Ba: Giữ gìn Nhơn Đạo - Tam Cang Ngũ Thưởng & Tam Tùng Tứ Đức.
ID026089 - Tiết : Điều Thứ Ba: Giữ gìn Nhơn Đạo - Tam Cang Ngũ Thưởng & Tam Tùng Tứ Đức. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Ba: Giữ gìn Nhơn Đạo - Tam Cang Ngũ Thưởng & Tam Tùng Tứ Đức.

  • Phải giữ Tam Cang Ngũ Thường là nguồn cội của Nhơn Đạo; nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, nữ thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công, dung, ngôn, hạnh.