Điều Thứ Năm: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Giữ tình thân ái, tương tế.
ID026091 - Tiết : Điều Thứ Năm: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Giữ tình thân ái, tương tế. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Năm: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Giữ tình thân ái, tương tế.

  • Đối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái tình thù tạc với nhau, cho khắn khít cái dây liên lạc. Trong hàng tín đồ còn ở thế phải nhớ 2 dịp là tang và hôn.