Điều Thứ Sáu: Việc hôn nhơn - Chọn người hôn phối.
ID026092 - Tiết : Điều Thứ Sáu: Việc hôn nhơn - Chọn người hôn phối. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Sáu: Việc hôn nhơn - Chọn người hôn phối.

  • Việc hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn hôn trong người đồng đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.