Điều Thứ Bảy: Việc hôn nhơn - Bố cáo đính hôn.
ID026093 - Tiết : Điều Thứ Bảy: Việc hôn nhơn - Bố cáo đính hôn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Bảy: Việc hôn nhơn - Bố cáo đính hôn.

  • Tám ngày trước lễ Sính, chủ hôn trai phải dán bố cáo nơi Thánh Thất sở tại cho trong bổn đạo hay, sau khỏi điều trắc trở.