Điều Thứ Tám: Việc hôn nhơn - Lễ chứng hôn.
ID026094 - Tiết : Điều Thứ Tám: Việc hôn nhơn - Lễ chứng hôn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Tám: Việc hôn nhơn - Lễ chứng hôn.

  • Làm lễ Sính rồi hai đàn trai và gái phải đến Thánh Thất mà cầu lễ "Chứng Hôn".