Điều Thứ Chín: Việc hôn nhơn - Cưới hầu thiếp.
ID026095 - Tiết : Điều Thứ Chín: Việc hôn nhơn - Cưới hầu thiếp. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Chín: Việc hôn nhơn - Cưới hầu thiếp.

  • Cấm người trong Đạo, từ ngày ban hành luật này về sau, không được cưới hầu thiếp. Rủi có chích lẻ giữa đường thì được chấp nối.
  • Thảng như phụ nữ kia không con nối hậu thì Thầy cũng rộng cho đặng phép cưới thiếp song chính mình chánh thê đứng cưới mới đặng.