Điều Thứ Mười Hai: Về ấu nhi - Lễ Tắm Thánh.
ID026098 - Tiết : Điều Thứ Mười Hai: Về ấu nhi - Lễ Tắm Thánh. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Hai: Về ấu nhi - Lễ Tắm Thánh.

  • Đứa con nít khi được một tháng sắp lên phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ "Tắm Thánh" và ghi vào bộ sanh của bổn đạo.