Điều Thứ Mười Ba: Về ấu nhi - Giáo dục.
ID026099 - Tiết : Điều Thứ Mười Ba: Về ấu nhi - Giáo dục. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Ba: Về ấu nhi - Giáo dục.

  • Buộc cha mẹ con nít từ 6 tuổi, chí 12 tuổi phải cho con vào trường học chữ hay là học đạo.