Điều Thứ Mười Bốn: Việc tang chế - Tương tế giữa các Tín Đồ.
ID026100 - Tiết : Điều Thứ Mười Bốn: Việc tang chế - Tương tế giữa các Tín Đồ. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Bốn: Việc tang chế - Tương tế giữa các Tín Đồ.

  • Trong bổn đạo xảy có người mãn phần qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp và chia buồn với tang chủ.
  • Mỗi Họ cũng nên lập một Nghĩa Địa riêng.