Điều Thứ Mười Lăm: Việc tang chế - Lễ Cầu Siêu.
ID026101 - Tiết : Điều Thứ Mười Lăm: Việc tang chế - Lễ Cầu Siêu. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Lăm: Việc tang chế - Lễ Cầu Siêu.

  • Người làm đầu trong Họ, khi tang chủ mời, phải đến hiệp với chư tín đồ trong Họ, làm lễ Cầu Siêu cho vong linh theo Tân Luật và đưa xác đến mộ phần.