Điều Thứ Mười Sáu: Việc tang chế - Tổ chức tang lễ.
ID026102 - Tiết : Điều Thứ Mười Sáu: Việc tang chế - Tổ chức tang lễ. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Sáu: Việc tang chế - Tổ chức tang lễ.

  • Trong việc tống chung, không nên xa xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, không nên đãi đằng rần rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu ai bi.