Điều Thứ Mười Bảy: Việc tang chế - Cúng tế.
ID026103 - Tiết : Điều Thứ Mười Bảy: Việc tang chế - Cúng tế. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Bảy: Việc tang chế - Cúng tế.

  • Trong việc cúng tế vong linh không nên dùng hi sanh, dùng toàn đồ chay thì được phước hơn; không cấm lễ nhạc, song phải dùng lễ nhạc theo Tân Luật. Tang phục thì y như xưa.