Điều Thứ Mười Tám: Việc cầu siêu, tuần cửu Cửu, Tiểu tường và Đại tường.
ID026104 - Tiết : Điều Thứ Mười Tám: Việc cầu siêu, tuần cửu Cửu, Tiểu tường và Đại tường. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Tám: Việc cầu siêu, tuần cửu Cửu, Tiểu tường và Đại tường.

  • Việc cầu siêu cho vong linh trong tuần cửu Cửu và đến lúc Tiểu, Đại tường, thì do nơi Thánh Thất sở tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu nguyện.