Điều Thứ Mười Chín: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Tương trợ khi hoạn nạn.
ID026105 - Tiết : Điều Thứ Mười Chín: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Tương trợ khi hoạn nạn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Chín: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Tương trợ khi hoạn nạn.

  • Một người trong đạo gặp tai nạn thình lình, thì bổn đạo trong Họ hãy tùy hỉ chung nhau, tư trợ cho qua lúc ngặt nghèo.