Điều Thứ Hai Mươi: Qui định nghề nghiệp, sinh kế của các Tín Đồ.
ID026106 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi: Qui định nghề nghiệp, sinh kế của các Tín Đồ. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi: Qui định nghề nghiệp, sinh kế của các Tín Đồ.

  • Kễ từ ngày ban hành luật này, người bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; chẳng được làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng được soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á phiện là vật độc làm cho giảm chất con người.
  • Người nào đã lầm lỡ rồi, hãy kiếm thế mà giải nghệ.