Điều Thứ Hai Mươi Mốt: Sinh hoạt của nguời Tín Đồ - Ăn mặc cần kiệm.
ID026107 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Mốt: Sinh hoạt của nguời Tín Đồ - Ăn mặc cần kiệm. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Mốt: Sinh hoạt của nguời Tín Đồ - Ăn mặc cần kiệm.

  • Người bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy phận tùy dươn, cũng nên dùng đồ vải bô và giảm bớt hàng lụa.