Điều Thứ Hai Mươi Hai: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Khuyên giải và khuyến dạy người phạm Thế Luật của Đạo.
ID026108 - Tiết : Điều Thứ Hai Mươi Hai: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Khuyên giải và khuyến dạy người phạm Thế Luật của Đạo. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Hai Mươi Hai: Quan hệ giữa các Tín Đồ - Khuyên giải và khuyến dạy người phạm Thế Luật của Đạo.

  • Người nào trong đạo phạm một hay nhiều điều răn cấm trên đây, thì mấy người khác trong bổn đạo hay biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ cho người làm đầu trong Họ hay, cho người để lời khuyến dạy.